Wspólnie ratujmy Kaplicę Cmentarną Karola Scheiblera w Łodzi

Kaplica Scheiblera na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej zaliczana jest  do najcenniejszych zabytków architektury sakralnej w Polsce i w świecie. Ten cenny obiekt nadal znajduje się w złym stanie technicznym, prowadzone są prace konserwatorskie i zabezpieczające przed dalszym jego zniszczeniem. Przywrócenie oryginalnego wyglądu Kaplicy wymaga  jeszcze wielu środków finansowych.

Zarząd Główny Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami zebrane wpłaty z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r  przekazał Fundacji Na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi. Środki te zwiększyły wkład własny Fundacji z których opłacono nadzór inwestorski nad pracami konserwatorskimi wieży – etap 1. Otrzymana dotacja z Urzędu Miasta Łodzi może być przeznaczona tylko na finansowanie prac typowo konserwatorskich, pozostałe wydatki związane z tymi pracami (nadzór budowlany) należy pokryć z własnych środków. Ten 1% umożliwi nam  rzetelne i zgodne z prawem budowlanym kontrolowanie wykonywanych prac.

Jeśli chcielibyście Państwo nadal pomagać w renowacji Kaplicy prosimy wskazać w  swoim  rocznym podatkowym zeznaniu za 2009 r. (druk PIT):

OPP – Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami w Warszawie

Nr KRS 0000131582

a w informacji uzupełniającej „Na ratowanie Kaplicy Scheiblera w Łodzi”.

Umieszczenie tej uwagi w zeznaniu sprawi, że darowane pieniądze zostaną przez urzędy skarbowe przekazane na rachunek bankowy Towarzystwa a następnie Zarząd Główny tej organizacji przekaże je Fundacji Na Rzecz Ratowania Kaplicy Scheiblera w Łodzi.

Karol Scheibler (urodził się w 1820, zmarł w 1881r.), ewangelik, pochodził z niemieckiej rodziny fabrykantów sukna w Nadrenii. Gdy miał 28 lat przybył do Ozorkowa. Tu w 1854r. ożenił się w bogatą Anną Werner, która wniosła mu w posagu majątek dwukrotnie przewyższający jego kapitał. Karol Scheibler. stworzył w Łodzi największy kompleks fabryczny w historii miasta, oraz jeden z dominujących w całym Imperium Rosyjskim. Był ambitnym przedsiębiorcą oraz łódzkim filantropem. Swoimi pieniędzmi wspierał budowę przytułków, szkoły przyfabrycznej dla chłopców, biblioteki,  szpitali oraz świątyń różnych wyznań i religii. Był założycielem i akcjonariuszem Banku Handlowego. Okres w którym żył, przy jego współudziale stał się najlepszym w XIX wiecznej historii Łodzi. Dlatego też jego śmierć musiała wywołać reakcje których wynikiem była chęć wystawienia mu monumentalnego pomniku na jaki w oczach mu współczesnych zasługiwał.

W 2010 r. przypada 190 rocznica jego urodzin – wspomagając Fundację  ofiarowanym 1% najlepiej upamiętnimy tego wybitnego mieszkańca Łodzi.

Informacje o działalności Fundacji dostępne są na stronie www.scheibler.org.pl

Dodaj odpowiedź

 


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku