Informacja o wycieczce do Brzezin 20 maja

Maj 18th, 2018

Informujemy, że miejsce zbiórki na wycieczkę do Brzezin w niedzielę 20 maja będzie na krańcówce autobusowej przy dworcu Łódź Fabryczna (przy ul. Knychalskiego). Odjazd autobusu nr 53B o godz. 9:49.

Powrót busem Kasz-Bus o godz. 12:51 z Dworca Autobusowego w Brzezinach.

Bilety uczestnicy kupują we własnym zakresie.

O dziedzictwie kulturowym Zduńskiej Woli

Maj 7th, 2018

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi zaprasza na spotkanie w dniu 9 maja 2018 r. (środa) na spotkanie z Jarosławem Stulczewskim, który opowie o dziedzictwie kulturowym Zduńskiej Woli.

Prelekcja odbędzie się o godz. 17.00  w siedzibie Towarzystwa przy ul. Wigury 12A w Łodzi.

Nowy Zarząd wybrany

Kwiecień 12th, 2018

11 kwietnia na Walnym Zebraniu Członków wybrano nowy zarząd łódzkiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Na prezesa na kolejną kadencję wybrano Tomasza Adamkiewicza, natomiast członkami Zarządu zostali: Elżbieta Czarnecka, Janusz Królikowski, Małgorzata Pilarska oraz Zosia Śmistek.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Łukasz Gajzler, Bohdan Kieszkowski i Jarosław Stulczewski.

Wybrano również 5 delegatów na Walne Zebranie Delegatów TOnZ 12 maja w Warszawie. 

 

Walne Zebranie Członków

Marzec 15th, 2018

Zarząd Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi zaprasza członków naszego Towarzystwa na Walne Zebranie Członków – Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. (środa) w siedzibie Towarzystwa przy ul. Wigury 12 a. 

  • w I terminie: godz. 17:00
  • w II trerminie: godz 17:15

 

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej, Uchwał i Wniosków

4. Przyjęcie porządku zebrania

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji

6. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej za okres kadencji

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

9. Wybór nowego Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

10. Wybór Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

11. Odczytanie przyjętych uchwał i wniosków

12. Sprawy różne

13. Zamknięcie Zebrania

 

Ponadto informujemy, że składki członkowskie (za bieżący rok i zaległe lata) można uregulować przed Zebraniem lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Towarzystwa 69 1240 5527 1111 0000 5594 2746 w treści przelewu podając „składka członkowska”. Wysokość składki nie uległa zmianie i wynosi: 

  • dla osób pracujących:  12 zł
  • dla pozostałych: 6 zł

Program spacerów i wycieczek na pierwsze półrocze 2018r.

Marzec 7th, 2018

Zapraszamy na organizowane przez nas spacery i wycieczki.

Program na I półrocze 2018r. znajduje się na tej stronie.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

Luty 21st, 2018

W okresie od 15 lutego do 16 marca 2018 r. Urząd Miasta Łodzi będzie prowadził społeczne konsultacje projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021.

W ramach konsultacji odbędą się : spotkanie otwarte (26 lutego 2018 r. w godzinach 17.00 – 20.00) oraz dyskusja publiczna (12 marca 2018 r. w godzinach 17.00 – 20.00, oba spotkania w Małej Sali Obrad UMŁ przy Piotrkowskiej 104), oraz przez cały okres konsultacji zbierane będą uwagi i propozycje do projektu.

Więcej informacji w ogłoszeniu o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej.

Program opieki nad zabytkami jest elementem polityki samorządowej. Powinien służyć podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego.Obowiązek sporządzenia programu opieki nad zabytkami nakłada na gminę Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Spotkanie z Wojciechem Źródlakiem

Luty 12th, 2018

Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddział w Łodzi zaprasza na spotkanie z Wojciechem Źródlakiem, badaczem historii Łodzi, kustoszem Działu Historycznego Muzeum Tradycji Niepodległościowych, w dniu 14.02.2018 r.  o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa przy ul.Wigury 12A.

Najbliższe spotkania

Październik 11th, 2017
Zapraszamy na najblizsze spotkania: 
 
11.10.2017 – Śladami miejsc upamiętnienia i pobytu Władysława St. Reymonta w Łodzi w 150 rocznicę jego urodzin i z okazji „Roku Reymonta” w województwie łódzkim. – prelegent Janusz Królikowski.
Wycieczka członków Towarzystwa do Warszawy – Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, Cmentarz Żydowski przy
  ul. Okopowej, Muzeum „Polin” – prezentacja zdjęć Zofii Śmistek
 
08.11.2017 – 500 lat Reformacji – przedstawiciele polskich ewangelików, działalność ewangelików w Łodzi – miejsca, obiekty, zasłużeni dla miasta.
 
Wszystkie spotkania odbywają się na ul. Wigury 12a w Łodzi. Początek o godz. 17.00.

Program spacerów i wycieczek

Czerwiec 29th, 2017

wycieczkaDostępny jest już program spacerów i wycieczek od 2 lipca do 5 listopada 2017 r.

Program można zobaczyć na stronie Wycieczki po Łodzi.

Zapraszamy do wspólnego poznawania naszego miasta!

zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi

Plan spacerów i wycieczek na wiosnę 2017

Marzec 7th, 2017

naglowek

Na stronie dostępny jest już  >> aktualny program spacerów << do czerwca 2017 r. 

Zapraszamy do zwiedzania razem z nami!


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku