Pismo do Ministra Kultury ws. Księży Młyna – 24.11.2000

Łódź, 24.11.2000 r.

Szanowny Pan
Kazimierz M. Ujazdowski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Członkowie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w najwyższym stopniu zaniepokojeni rozmiarem szkód dokonanych w kompleksie fabrycznym Scheiblera-Grohmana, zwracają się do Pana Ministra o pomoc w powstrzymaniu dalszej degradacji w obszarze stanowiącym najwartościowsze dziedzictwo kulturowe Łodzi. Obszar ten wpisany do Rejestru Zabytków decyzją A/44 z dn. 20.01.1971 r. stanowi unikalny w skali światowej zabytek architektury przemysłowej.
Ponieważ prowadzone są kolejne inwestycje w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – CENTRUM, zachodzi obawa o bezpowrotne zatracenie charakteru tego terenu jako zabytko­wego kompleksu fabrycznego, a tym samym będzie to znaczący wyłom dla całego kompleksu Księżego Młyna. Uchwała o miejscowym  planie zagospodarowania dla tego terenu mimo powoływania się na wpis do Rejestru Zabytków całego kompleksu, nie zabezpiecza tego niezwykle ważnego dla Łodzi krajobrazu kulturowego. Jak widać z praktyki ani Wojewódzki Konserwator Zabytków, ani Architekt Miasta nie powstrzymują swobody architektonicznej inwestorów, dopuszczając do degradacji środowiska kulturowego, tego niezwykle wartościowego dla kultury polskiej obszaru.

W związku z brakiem zainteresowania oraz brakiem zdecydowanych działań Państwowej Służby Ochrony Zabytków pozwalamy sobie prosić Pana Ministra o rozpatrzenie nurtującego łodzian problemu zachowania dziedzictwa narodowego i zajęcie stanowiska w tej sprawie.
W załączeniu przesyłamy materiały fotograficzne dotyczące Księżego Młyna oraz fragmenty Uchwały RM z dn.24.05.00.
Do wiadomości:
Generalny Konserwator Zabytków,
Warszawa, ul. Ksawerów 13


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku