Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2009 roku

ODDZIAŁ TOnZ W ŁODZI

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU

Oddział Łódzki został powołany Uchwałą ZG TOnZ numer 43/83 z dnia 16 grudnia 1983 roku jako 11 Oddział Towarzystwa w kraju.

a/ sprawy organizacyjne

1. liczba członków – 219

2. prezes Oddziału Jan J. Zienkiewicz

3. adres Oddziału 90-301 Łódź, ul. Wigury 12 A

b/ opis działalności:

Odbyło się 10 spotkań ogólnych członków Oddziału, w każdym z nich uczestniczyło przeciętnie 20-30 osób.

Tematyka spotkań ogólnych –

Działalność Oddziału w I kwartale 2009 roku podporządkowana była obchodom XXV lecia działalności.

Zorganizowano uroczyste spotkanie z okazji srebrnego jubileuszu działalności Oddziału. 12 osób zostało odznaczonych srebrnymi i złotymi odznakami „Zapiekę nad zabytkami” a 7 najstarszych stażem członków Oddziału otrzymało okolicznościowe Dyplomy, wręczono również specjalne Dyplomy 2 młodym działaczom a także listy gratulacyjne osobom i instytucjom współpracującym z naszym Towarzystwem,

– w miesiącu lutym odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowe władze Oddziału na kolejną 3 letnią kadencję.

– kwiecień:

spotkanie w Muzeum Kinematografii, wręczenie przez Wojewodę odznaczenia (SKZ) przyznanego Wiesławowi Kaczmarkowi.

Ze względu na stan zdrowia K. Łoński swój srebrny krzyż zasługi otrzyma w późniejszym terminie z rąk wojewody lubelskiego. Zakończenie obchodów XXV lecia Oddziału,

– maj:

zwiedzanie Muzeum Sportu i Turystyki,

– czerwiec:

przedstawienie działalności Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK informacja o organizowaniu przez CFK PTTK w miesiącach letnich kursu społecznych opiekunów zabytków,

– w m-cach lipcu i sierpniu przerwa wakacyjna w zebraniach.

W tych miesiącach odbywała się pod patronatem Towarzystwa cotygodniowa impreza „ Kino w starym tramwaju „ którą uświetniła obecność prof. Krzysztofa Zanussiego.

Organizatorem spotkań jest nasz Kolega Tomasz Adamkiewicz – wiceprezes Oddziału i jednocześnie właściciel zabytkowego tramwaju 5N oraz SANOK z 1928 roku.

– wrzesień:

realizując wytyczne ZG TOnZ odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie na którym członkowie podjęli Uchwałę o przyjęciu przez Oddział osobowości prawnej,

– październik:

prezentacja archiwalnych filmów o Łodzi ze zbiorów Tomasza Adamkiewicza,

– listopad:

spotkanie w Muzeum Tradycji Niepodległościowych związane z 90 rocznicą odzyskania Niepodległości,

– grudzień:

zakończenie IX edycji konkursu fotograficznego „Zabytki Łodzi”, wystawa pokonkursowa oraz wręczenie nagród zwycięzcom. Uczestnicy spotkania przyjęli Uchwałę o powołaniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rajmunda Rembielińskiego – twórcy Łodzi przemysłowej,

Zebrań zarządu 4 – omawiano zakres współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu, ustalano plan miesięcznych spotkań, powołano Koło Młodych i przyjęto na członków TOnZ 14 mieszkańców Kalisza, dyskutowano nad sprawą powołania Komitetu Budowy Pomnika Rajmunda Rembielińskiego.

Apelowano o wpłacanie 1% podatku na rzecz Towarzystwa, ze wskazaniem na remont kaplicy Karola Scheiblera.

Z okazji Jubileuszu XXV lecia – uchwałą Rady Miasta nr LV/1028/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku Oddział Łódzki TOnZ został wyróżniony odznaką „Za zasługi dla Miasta Łodzi „ Oddział otrzymał również specjalny okolicznościowy adres Wojewody Łódzkiego oraz pismo gratulacyjne od posłanki Hanny Zdanowskiej.

Pani Łucja Robak członek naszego Oddziału otrzymała Nagrodę Miasta Łodzi.

Członkowie Towarzystwa w roku sprawozdawczym ponadto brali czynny udział w n/w imprezach, spotkaniach i konferencjach:

17 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 8 godzinna jazda po mieście tramwajem 5N z logo TOnZ i pełną nazwą Towarzystwa, Targi turystyczne „Regiony”

Święto Miasta Zgierza – stary tramwaj 5N z logo TOnZ,

Święto Miasta Łodzi – stary tramwaj 5N z logo TOnZ,

Konferencja – Poszukiwanie nowej tożsamości przez miasta postindustrialne Łódź – Tampere – Chemnitz.

Uroczystości z okazji obchodów 65 lecia likwidacji Litzmannstadt Getto, Uczestnictwo w kweście na Starym Cmentarzu w Łodzi – stary tramwaj 5N z logo TOnZ,

Dni Łódzkich Organizacji Pozarządowych,

Wystawy ekslibrisów w Widzewskich Domach Kultury,

Dyskusja nt. Projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, zorganizowana przez Towarzystwo Urbanistów Polskich,

Konferencja – Przestrzeń publiczna, jej ochrona i kształtowanie w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Tradycyjna współpraca z Komisją Opieki nad Zabytkami PTTK podczas organizacji Łódzkich Dni Opieki nad Zabytkami.

Aktywność medialna:

Prasa, radio i telewizja często informowały o dokonaniach Oddziału i jego członków, z okazji kwesty na Starym Cmentarzu telewizja łódzka nadała krótkie wywiady z Łucją Robak, Tomaszem Adamkiewiczem i Janem Zienkiewiczem.

Trwają ostatnie prace nad wydawnictwem jubileuszowym XXV lecia Oddziału, które ukaże się w m-cu maju br. w nakładzie 1000 egzemplarzy. Przewidywana objętość to ok. 200 stron. Pracami edytorskimi kieruje kol. Mirosław Wojalski.

Zabezpieczone są odpowiednie środki finansowe na opłacenie kosztów wydania.

Inne:

Kilkunastu członków Oddziału odbyło szkolenie społecznych opiekunów zabytków otrzymując stosowne certyfikaty, dokładna liczba opiekunów zostanie podana po złożeniu wniosków i wydaniu legitymacji przez prezydenta miasta Łodzi.

Wykłady prezesa Oddziału TOnZ z zakresu ochrony zabytków na kursie Organizatorów Turystyki Oddziału PTTK Łódź-Polesie.

Kończą się prace nad rekonstrukcją wagonu tramwajowego typu SANOK z 1928 roku.


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku