Walne Zebranie Członków

Zarząd TOnZ o. w Łodzi zaprasza na Walne Zebranie Członków – Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 8 września 2021r. (środa) w siedzibie przy ul. Wigury 12A.

 • w I terminie – godz. 17:00
 • w II terminie – godz. 17:15

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej, Uchwał i Wniosków
 4. Przyjęcie porządku zebrania
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji
 6. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej za okres kadencji
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
 9. Wybór nowego Zarządu i oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 10. Odczytanie przyjętych uchwał i wniosków
 11. Sprawy Różne
 12. Zamknięcie Zebrania

Ponadto informujemy, ze składki członkowskie (za bieżący rok i zaległe lata) można uregulować przed Zebraniem lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Towarzystwa 69 1240 5527 1111 0000 5594 2746, w treści przelewu podając „składka członkowska”. Wysokość składki nie uległa zmianie i wynosi:

 • dla osób pracujących 12 zł
 • dla pozostałych 6 zł

Dodaj odpowiedź

 


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku